Spółdzielnia Mieszkaniowa WIARUS

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: (16) 671 33 30 Facebook

DLA CZŁONKÓW

04 Gru, 2020

Członkowie spółdzielni i inne osoby, którym przysługują prawa własności lokali lub spółdzielcze prawa do

lokali położonych w obrębie nieruchomości Spółdzielni, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów

związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale oraz

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z

postanowieniami Statutu.

 

Opłaty, o których mowa powinny być uiszczane z góry do 25 dnia każdego miesiąca w kasie lub na konto

spółdzielni - od niewpłaconych w terminie należności spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe.